Other Surveys: State of GraphQLState of JavaScript

State of CSS

The annual developer survey about the latest trends in CSS

CSS سریعتر از همیشه در حال پیشرفت است.

قابلیت‌هایی مانند Flexbox, Grid, Multi-Column… حتی با در نظر نگرفتن پارادایم کاملا جدید CSS-in-JS. بنابراین پس از موفقیت سالانه نظرسنجی‌مان State Of JavaScript, تصمیم گرفتیم برای کمک به شناسایی جدیدترین گرایش‌ها به دنیای استایل‌ها و سلکتورها نیز قدم بگذاریم، و تلاش کنیم پلی بین "جداسازی بزرگ فرانت‌اند" باشیم.

Past Surveys

With Special Support From